Наша кафедра

ВИКЛАДАЧІ
На кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем працює 4 докторa технічних наук та 12 кандидатів технічних наук.
Баранов Олег Олегович
Завідуючий кафедри, професор, д.т.н.

Математичні основи робототехнічних систем,
Електротехніка,
Основи проектування робототехнічних систем,
Проектування робототехнічних систем
та комплексів

 • Професор, д.т.н.

  Деталі машин та основи конструювання

 • Професор, д.т.н.

  Деталі машин та основи конструювання,
  Динаміка механічних систем


 • Професор, д.т.н.

  Електротехніка, Інформаційні пристрої технічних систем, Інформаційні технології у виробництві, Апаратне та програмне забезпечення сучасного роботизованого виробництва, Телематика та ідентифікаційна техніка

 • Доцент, к.т.н.

  Комп'ютерні технології проектування, Основи конструювання роботів, Керування технічними об'єктами та процесами, Інтегровані комп'ютерні технології, Транспортна логістика

 • Доцент, к.т.н.

  Технологічні основи виробництва, Загальні принципи раціонального конструювання, Конструкція сучасних машин, Виробнича практика, Fundamentais of Machinery Design

 • Доцент, к.т.н.

  Engineering Mechanics

 • Доцент, к.т.н.

  Деталі машин та основи конструювання, Fundamentais of Machinery Design

 • Доцент, к.т.н.

  Engineering Mechanics

 • Доцент, к.т.н.

  Промисловий дизайн, Переддипломний курс, Проектування промислового обладнання, Ознайомча практика

 • Доцент, к.т.н.

  Прикладна механіка, Динамічна стійкість промислових роботів, Динаміка механічних систем, Комп'ютерна механіка, Ознайомча практика, Теоретична механіка, Біофізика та біомеханіка, Основи біомеханіки

 • Доцент, к.т.н.

  Основи інженерної логістики, Технологічні основи виробництва, Функціональні комплекси логістичних систем, Економіко-математичні методи i моделі в логістиці, Проектування гнучких автоматизованих виробництв

 • Доцент, к.т.н.

  Інтегровані комп'ютерні технології,
  Дипломне проектування
 • Доцент, к.т.н.

  Деталі машин та основи конструювання, Fundamentais of Machinery Design, Engineering Mechanics

 • Сердюк Олексій Леонідович

  Головний технолог АТ "ФЕД"

  Технологічні основи виробництва
 • Доцент, к.т.н.

  Підйомно-транспортне обладнання на виробництві, Деталі машин та основи конструювання, Теорія механізмів і машин

 • Декан факультету авіаційних двигунів, доцент, к.т.н.
  Конструювання устаткування для автоматизованого виробництва, НІР та Інтелектуальна власність, Конструювання промислових роботів, Основи програмування мікроконтролерів

 • Cтарший викладач

  Електромеханічні приводи роботів та верстатів з ЧПК, Гідро-, пневмоприводи та автоматика, Виробнича практика, Практична підготовка

 • Cтарший викладач

  Візуалізація конструкцій, Теоретична механіка, Теорія механізмів і машин

 • Cтарший викладач

  Теоретична механіка

 • Cтарший викладач

  Основи моделювання технічних систем, Комп'ютерне дослідження руху, Технічна механіка, Теорія механізмів і машин, Основи механіки ОАКТ

 • Асистент

  Теоретична механіка, Теорія механізмів і машин

 • Лукашов Іван Миколайович

  Асистент

  Python, C++, RoboDK, LabVIEW

 • Асистент

  Комп'ютерні технології проектування

 • Асистент

  Конструювання устаткування для автоматизованого виробництва, Інтегровані комп'ютерні технології, JavaScript

 • Асистент

  Мікропроцесорні пристрої автоматики, Моделювання та дослідження технічних систем, Навчальна практика

 • Асистент

  Комп'ютерні технології проектування

 • Завідувач лабораторії

ІСТОРІЯ

Кафедра теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем є об'єднанням кількох кафедр, дві з яких були сформовані при заснуванні інституту в 1930 р.

З моменту заснування завідувачем кафедри математики і механіки було призначено професора Я.Л. Геронімуса. Кафедрою деталей машин (ДМ) до 1941 року керував професор Б.П. Дашкевич – досвідчений фахівець в галузі машинознавства. Під час Великої Вітчизняної війни обов'язки завідувача кафедри ДМ перший час виконував С.Т. Бойченко, а в 1946 році на цю посаду було призначено Б.С. Ковальского, який у роки перебування в Казані захистив докторську дисертацію, і якому вдалося створити на кафедрі атмосферу творчості. З 1949 року об’єднаною кафедрою деталей машин і теорії машин і механізмів (ДМ і ТММ) завідував Д.І. Костюк, який до цього керував кафедрою теорії машин і механізмів (ТММ). Він повністю прийняв і продовжив розвивати сформовану на кафедрі творчу, ділову обстановку щодо удосконалювання навчально-виховного процесу, розвитку творчої самостійної роботи студентів, залучення їх до наукової праці. Пізніше, в середині 50-х років, викладацький склад поповнився молодими викладачами (В.А. Ткаченко, В.М. Ридченко, А.С. Єфоян, Н.В. Бобирєв, В.В. Алфьоров). Група викладачів – Л.І. Александров, М.П. Артеменко і Л.М. Фельдман розробили конструкцію установок і методику проведення лабораторних робіт з деталей машин.

В 1962 році завідувачем кафедри ДМ і ТММ було призначено к.т.н., доцента М.П. Артеменка. В цей час кафедра здійснювала навчальний процес з курсів «ТММ», «Деталі машин» і «Технічна механіка».


На кафедрі ДМ і ТММ в 1967 році розпочато роботи по дослідженню високошвидкісних гідростатичних підшипників для енергоустановок та агрегатів живлення двигунів літальних апаратів. Результати досліджень гідростатодинамічних опор, виконаних на кафедрі, опубліковані в 10 збірниках наукових праць, а також у двох монографіях, а також стали основою трьох докторських і шістнадцяти кандидатських дисертацій. Другим важливим напрямком науково-дослідних робіт кафедри є дослідження хвильових зубчастих передач. Такі дослідження в ХАІ розпочали О.І. Полетучий та В.Г. Зоря. Вони виконали й захистили за цією тематикою кандидатські дисертації. О.І. Полетучий, крім виконання розрахунку й проектування хвильових передач, є автором багатьох конструкторсько-технологічних нововведень щодо зазначених передач, новизну яких захищено багатьма авторськими свідоцтвами СРСР на винаходи.

У 1998 р. рішенням ректорату кафедру ТММ і ДМ було розформовано з метою поліпшення взаємозв'язку курсу деталей машин з випускаючими кафедрами. У липні 2000 року при формуванні кафедри теоретичної механіки і ТММ до її складу увійшли професор ХАІ з кафедри опору матеріалів В.М. Саприкін (як завідувач кафедри), група наукових співробітників тієї ж кафедри О.Г. Нарижний, О.В. Шехов, О.Ю. Кладова та асистент кафедри авіаційного матеріалознавства В.М. Павленко.

З 2008 року кафедру теоретичної механіки та машинознавства очолив к.т.н., доцент Павленко Віталій Миколайович, який згодом захистив докторську дисертацію.

З 2015 року завідує кафедрою доктор фізико-математичних наук, професор Меньшиков Василь Олександрович. З вересня 2012 року до кафедри теоретичної механіки та машинознавства приєднана кафедра робототехніки, після чого об'єднана кафедра отримала назву теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем. Протягом 25 років незмінним завідувачем кафедри робототехніки був вчений і спеціаліст в галузі фізико-технічної обробки матеріалів Костюк Г.І., який є засновником наукової школи плазмово-іонних, іонно-променевих, лазерних та комбінованих технологій.

У 2014 році до колективу кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем приєдналася група викладачів, що забезпечувала навчальний процес за спеціальністю «Машини і технології пакування». Ідея відкрити цю спеціальність в університеті виникла ще у 2004 році, адже усі передові технології та технічні рішення завжди належали до аерокосмічної галузі. Нині більше ста студентів вивчають конструювання та проектування пакувального обладнання, системи керування ним, освоюють принципи дизайну упаковки, вивчають сучасні пакувальні матеріали та технології їх використання, зберігання та остаточної утилізації. Навчальний процес за цією спеціальністю сьогодні забезпечує колектив висококваліфікованих фахівців у складі к.т.н., доцента Гнітько О.М., к.т.н., Колоскової Г.М., к.т.н., доцента Московської Н.М., к.т.н., доцента Несвіта В.Ф.

У травні 2019 року завідувачем кафедри був обраний д.т.н., доцент Баранов Олег Олегович.

Основними напрямками роботи кафедри є:

 • підготовка фахівців за спеціальностями «Прикладна механіка» (освітня програма «Роботомеханічні системи та логістичні комплекси») та «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Комп’ютерний інжиніринг»);
 • викладання окремих дисциплін для інших спеціальностей університету;
 • удосконалення якісного складу викладачів кафедри через захист кандидатських та докторських дисертацій;
 • редагування навчально-методичних матеріалів;
 • удосконалення зв’язку теоретичної та практичної підготовки студентів, їх адаптація до потреб сучасного ринку праці через щорічне проходження практик як на базі ХАІ, так і за його межами.


НАУКА
Основні напрями наукових досліджень кафедри пов'язані з розробкою ефективних механічних вузлів деталей машин, підвищенню їх ресурса шляхом зміцнення поверхонь методами фізико-технічної обробки, нанотехнології для розробки нових чутливих елементів інформаційно-вимірювальних систем автоматизованих пристроїв, і наноробототехніка - з метою розробки нанорозмірних механічних систем та транспортних контейнерів.

За час, що минув з попередньої акредитації, на кафедрі виконані дослідження за темами:


- «Дослідження працездатності та напружено-деформованого стану елементів механічних та біомеханічних систем»

(0117U006804, д-р техн. наук, професор Доценко В.М.);

- «Розробка ефективних покриттів та комбіновано зміцнених шарів для підвищення роботоздатності деталей АТ та АД»

(0118U004549, д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.).

- «Інформаційна підтримка етапів життєвого циклу виробів аерокосмічного профілю»

(номер державної реєстрації 0117U006972, д-р техн. наук, професор Павленко В.М.);

- «Створення математичних моделей та аналіз на їх основі гетерогенних механічних систем для об'єктів авіаційно-космічної техніки та обладнання для їх виготовлення»

(0112U000332, д-р техн. наук, професор Доценко В.М.);

- «Концепція створення наноструктур, нано- та традиційних покриттів з урахуванням впливу адгезії на ефективність та працездатність деталей АТ і АД та РІ»

(0112U001574, д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.);

- «Дослідження вузлів і деталей літальних апаратів і їх двигунів шляхом їх моделювання як гетерогенних механічних систем»

(0115U001161, д-р техн. наук, професор Доценко В.М.);

- «Створення методологічних основ інтеграції виробничих систем підтримки прийняття рішень в єдиний простір знань на підприємствах аерокосмічного профілю»

(0115U000997, д-р техн. наук, професор Павленко В.М.);

- «Експериментально-теоретичне дослідження отримання наноструктур при дії іонних та світло-променевих потоків на конструкційні матеріали та РІ»

(0115U000332867, д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.).

- «Дослідження працездатності та напружено-деформованого стану елементів механічних та біомеханічних систем» (0117U006804, д-р техн. наук, професор Доценко В.М.);

- «Розробка ефективних покриттів та комбіновано зміцнених шарів для підвищення роботоздатності деталей АТ та АД» (0118U004549, д-р техн. наук,

професор Костюк Г.І.).

- «Розробка методів та обладнання для формування оксидних та вуглецевих наноструктур дією потоків плазми» (0122U001160, д-р техн. наук,

професор Баранов О.О.).


У 2020 році колектив кафедри виграв грант Національного фонду досліджень України за темою «Наукові основи створення оксидних та вуглецевих наноструктур в умовах плазмового середовища» (0120U105422, д-р техн. наук, професор Баранов О.О.)

Напрями досліджень є багатоаспектними, комплексними і націленими на розвиток у здобувачів свідомого ставлення до майбутньої фахової діяльності, сприяють прищепленню вмінь і навичок критичного аналізу своїх професійних дій та їхніх наслідків, що відкриває перспективу постійного самовдосконалення.

У виконанні НДР брали участь викладачі кафедри, а також здобувачі та аспіранти. Результати виконання науково-дослідних робіт знайшли відображення у наукових публікаціях.


Викладачами та аспірантами кафедри захищені 7 кандидатських та 4 докторські дисертації:

- у 2013 році була захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Мелкозьорова О.М.);

- 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (Павленко В.М.);

- у 2015 році була захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Москаленко І.М.);

- 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (Сисоєв Ю.О.);

- у 2016 році захищено 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Баранов О.О.);

- у 2018 році захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (Назін В.І., «Динаміка здвоєних гідростатодинамічних підшипників ковзання агрегатів енергоустановок», науковий консультант д-р техн. наук, професор Доценко В.М.) та кандидатська дисертація (Бреус А.О., «Удосконалення плазмово-іонної технології для отримання наноструктур на поверхні ріжучого інструменту», науковий керівник д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.)

- у 2019 році захищені 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Кантемір І.В., «Удосконалення процесів створення наноструктур у плазмово-іонних та лазерних технологіях для підвищення ефективності різального інструменту», науковий керівник д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.; Мінаєв М.О. «Отримання композиційних наноструктурних вакуумно-дугових покриттів структури Ti-TiN/TiON та їх властивості», науковий керівник д-р техн. наук, професор Сисоєв Ю.О.; Світличний С. П.

«Моделі взаємодії м'якого тіла з перешкодою і результати їх дослідження», науковий керівник д-р техн. наук, професор Ванін В. А.)

- у 2020 році захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Матвєєв О.В., «Формування наноструктур при швидкоплинних процесах іонного і лазерного оброблення різального інструменту і деталей», науковий керівник д-р техн. наук, професор Костюк Г.І.).